กำลังดำเนินการ
เลขที่คำร้อง *
หมายเหตุ เลขที่คำร้อง หมายถึง เลขที่อ้างอิงจากการบันทึกข้อมูลการส่งเบิกเงินระบบใบเสร็จในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งขอรับเลขที่คำร้องได้จากนายทะเบียนของต้นสังกัด
   


เงื่อนไขไม่ถูกต้อง
กรุณาระบุเลขที่คำร้อง
ผลการค้นหา
*** ไม่พบข้อมูล ***
กรุณาตรวจสอบข้อมลอีกครั้ง หรือติดต่อนายทะเบียนของต้นสังกัด